உமது வெளிச்சத்தையும், உமது சத்தியத்தையும் அனுப்பியருளும் அவைகள் என்னை நடத்தும். சங்கீதம் 43: 3

Latest Magazines - Bible Standard India.

ബൈബിൾ സ്റ്റാൻഡാർഡ് (September - October 2022)

ബൈബിൾ സ്റ്റാൻഡാർഡ് (July - August 2022)

ബൈബിൾ സ്റ്റാൻഡാർഡ് (May - June 2022)

ബൈബിൾ സ്റ്റാൻഡാർഡ് (March - April 2022)

ബൈബിൾ സ്റ്റാൻഡാർഡ് (January - February 2022)

ബൈബിൾ സ്റ്റാൻഡാർഡ് (November - December 2021)

ബൈബിൾ സ്റ്റാൻഡാർഡ് (September - October 2021)

ബൈബിൾ സ്റ്റാൻഡാർഡ് (July - August 2021)

ബൈബിൾ സ്റ്റാൻഡാർഡ് (May - June 2021)

ബൈബിൾ സ്റ്റാൻഡാർഡ് (March - April 2021)