உமது வெளிச்சத்தையும், உமது சத்தியத்தையும் அனுப்பியருளும் அவைகள் என்னை நடத்தும். சங்கீதம் 43: 3

Latest Magazines - Bible Standard India.

ബൈബിൾ സ്റ്റാൻഡാർഡ് (July - August 2020)

ബൈബിൾ സ്റ്റാൻഡാർഡ് (May - June 2020)

ബൈബിൾ സ്റ്റാൻഡാർഡ് (March - April 2020)

ബൈബിൾ സ്റ്റാൻഡാർഡ് (January - February 2020)

ബൈബിൾ സ്റ്റാൻഡാർഡ് (November - December 2019)

ബൈബിൾ സ്റ്റാൻഡാർഡ് (September - October 2019)

ബൈബിൾ സ്റ്റാൻഡാർഡ് (July - August 2019)

ബൈബിൾ സ്റ്റാൻഡാർഡ് (May - June 2019)

ബൈബിൾ സ്റ്റാൻഡാർഡ് (March - April 2019)

ബൈബിൾ സ്റ്റാൻഡാർഡ് (January - February 2019)