உமது வெளிச்சத்தையும், உமது சத்தியத்தையும் அனுப்பியருளும் அவைகள் என்னை நடத்தும். சங்கீதம் 43: 3

Contact Us - Bible Standard Inida

If you have any inquiries or other questions, please fill out the following form to contact us. Thank you

Bro. V. Vincent Jeyakumar
Laymen's Home Missionary Movement
#11/119-3, Near Water tank, South Street, Mukuperi - 628616
(Near Nazareth), Thoothukudi District, Tamil Nadu, India
E-mail ID: vincent@biblestandardindia.com
Cell: 98949 26629