உமது வெளிச்சத்தையும், உமது சத்தியத்தையும் அனுப்பியருளும் அவைகள் என்னை நடத்தும். சங்கீதம் 43: 3

Latest Announcement

2022 - ஆம் ஆண்டிற்கான நமது கர்த்தருடைய ஞாபகார்த்த பஸ்கா ஏப்ரல் 13 - ஆம் தேதி புதன் கிழமை மாலை 6:00 மணிக்கு மேல் என்பதை அறிவிக்கிறோம்