உமது வெளிச்சத்தையும், உமது சத்தியத்தையும் அனுப்பியருளும் அவைகள் என்னை நடத்தும். சங்கீதம் 43: 3

Latest Magazines - Bible Standard India.

 1. கர்த்தரில் நம்பிக்கையாயிரு.
 2. தேவனே தம்முடைய ஜனங்களின் தலைவர்களை நியமிக்கிறார்.
 3. ஏன் உம்முடைய ராஜ்யம் வருவதாக என்று ஜெபிக்க வேண்டும்?
 4. வேதாகமம் பேசுகிறது.

 

 1. திரும்பக்கொடுத்தல்: அழிவிலிருந்து பழைய நிலைக்குத் திரும்பக் கொண்டு வருதல்
 2. நியாயத்தீர்ப்பு நாள், சமாதானம், அது எப்படி வரும்?
 3. உலகமகா யுத்தத்தின் மூன்றாம் கட்டமா?
 4. வேதாகமம் பேசுகிறது 

 1. கிறிஸ்தவ குணலட்சணத்தை மேம்படுத்தும் இறுதியான மெருகூட்டுதல்கள்
 2. அவன் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இடறலடைகிறான்
 3. உன்னை அங்கீகரிக்கப்பட்டவனாக நிறுத்தும்படி கற்றுக்கொள்
 4. வேதாகமம் பேசுகிறது 

 1. ஆறுதல்-தேறுதல்
 2. மூன்று பெரிய உடன்படிக்கைகள் 
 3. வேதாகமம் பேசுகிறது
 4. வேதாகம கேள்வி

 1. சட்ட வாக்கியம் – 2023
 2. விசுவாசத்தின் அவசியமும் அதன் விரும்பத்தக்க தன்மையும்
 3. எளிய மொழியில் வேதாகமம் பேசுகிறது – அறிமுகம்
 4.  வேதாகமம் பேசுகிறது
 5. புது வருடத்திற்கான சிந்தனைகள்

 1. கிறிஸ்தவனுடைய யுத்தம்
 2. உயிர்த்தெழுதலின் பல்வேறு வகைகள்
 3. அனுபவங்கள்

 1. கடினத்தன்மையை சகித்தல்
 2. ஒரு வேதவாக்கியம் – இரண்டு பொருத்தங்கள் – ஒரு மாறுதலடைந்த நோக்கம்
 3. தேவனுடைய தெரிந்தெடுப்பு வேலை அபிவிருத்தியடைந்து வருகிறது
 4. வேத வாக்கியத்தை படிப்பதின் மதிப்பு
 5. பூமி மறுசீரமைக்கப்பட்டு, பூரணப்படுத்தப்பட்டு முழுமையடையும்

 1. நமது புரிந்து கொள்ளுதலை முன்னேற்றமடையச் செய்தல்
 2. தேவனுடைய பரிபாலனங்களும் நம்முடைய சாட்சியும்
 3. புதிய வானங்களும் புதிய பூமியும்

 1. விசுவாச உண்மைத்துவமுள்ளவர்கள் அங்கீகரிக்கப்பட்டு பரீட்சிக்கப்படுகிறார்கள்
 2. கிறிஸ்தவ போர்வீரர்கள்
 3. கத்தோலிக்கர், போராடுபவர், வெற்றிபெறுதல்

 1. வானத்திலிருந்து இறங்கின அப்பம்
 2. பகிர்ந்து கொடுக்க மறவாதிருங்கள்
 3. பகுத்தாராயும் சிலாக்கியத்தை புரிந்து கொள்ளுதல்
 4. தகுதியானதும் தகுதியற்றதுமான இலட்சியங்கள்