உமது வெளிச்சத்தையும், உமது சத்தியத்தையும் அனுப்பியருளும் அவைகள் என்னை நடத்தும். சங்கீதம் 43: 3

ബൈബിൾ സ്റ്റാൻഡാർഡ് (May - June 2020)