உமது வெளிச்சத்தையும், உமது சத்தியத்தையும் அனுப்பியருளும் அவைகள் என்னை நடத்தும். சங்கீதம் 43: 3

நரகத்தில் ஐசுவரியவன் - அவன் எப்பொழுதாவது திரும்ப வருவானா?