உமது வெளிச்சத்தையும், உமது சத்தியத்தையும் அனுப்பியருளும் அவைகள் என்னை நடத்தும். சங்கீதம் 43: 3

Latest Magazines - Bible Standard India.

  1. ஆறுதல்-தேறுதல்
  2. மூன்று பெரிய உடன்படிக்கைகள் 
  3. வேதாகமம் பேசுகிறது
  4. வேதாகம கேள்வி

  1. சட்ட வாக்கியம் – 2023
  2. விசுவாசத்தின் அவசியமும் அதன் விரும்பத்தக்க தன்மையும்
  3. எளிய மொழியில் வேதாகமம் பேசுகிறது – அறிமுகம்
  4.  வேதாகமம் பேசுகிறது
  5. புது வருடத்திற்கான சிந்தனைகள்