உமது வெளிச்சத்தையும், உமது சத்தியத்தையும் அனுப்பியருளும் அவைகள் என்னை நடத்தும். சங்கீதம் 43: 3

Latest Magazines - Bible Standard India.

 1. இஸ்ரயேலும் அதன் சரித்திரப்பூர்வமான உரிமைகளும்
 2. போதிப்பதற்குரிய மூப்பருடைய தகுதிகள்
 3. தேவனுடைய மகாபெரிய ஓய்வுநாள்

 1. தேவன் அவர்களுடைய ஞாபகார்த்தத்தை ஆசீர்வதிப்பாராக
 2. ஜீவ பலிகள்
 3. கிறிஸ்தவ வளர்ச்சியில் சில படிகள்
 4. சுயாதீனத்தின் பூரணப் பிரமாணம்
 5. பிளவுண்ட மலை

 1. பிரதிஷ்டை செய்த எபிஃபெனி பாளயக்காரர்களின் முக்கியத்துவம்
 2. மகா பெரிய மெல்கிசேதேக்கு
 3. தைரியம் (துணிவு)
 4. புறக்கணிக்கப்பட்டு தள்ளப்பட்டவர்கள்

 1. நித்திய ஜீவனுக்கான ஆதாரம்
 2. தேவனுடைய திட்டத்தின் நியாயமான தன்மைக்கு ஓர் உபத்திரவ காலம் வேண்டியதாயிருக்கிறது
 3. உன்னைத் தேவனுக்கு முன்பாக அங்கீகரிக்கப்பட்டவனாக நிறுத்தும்படி கற்றுக்கொள்
 4. நமது நவீன ஆலயங்கள்

 1. நமது கர்த்தருடைய மரணத்தின் ஞாபகார்த்தம்
 2. கேட்கப்படுகிற ஜெபங்கள்
 3. மோசேயின் இரண்டு நியாயப்பிரமாண பலகைகள்
 4. பதிப்பாசிரியரின் கடிதம்
 5. வெஸ்லி சகோதரர்கள் கலகக்கும்பலால் தாக்கப்பட்டார்கள்

 1. யேகோவா தேவன் தம்முடைய சீஷர்களை அழைக்கிறார்
 2. கர்த்தருடைய கண், கரம் மற்றும் வாய்
 3. ராஜா வந்திருக்கிறார் என்பதற்கான அறிகுறிகள்