உமது வெளிச்சத்தையும், உமது சத்தியத்தையும் அனுப்பியருளும் அவைகள் என்னை நடத்தும். சங்கீதம் 43: 3

Latest Magazines - Bible Standard India.

 1. நன்றி செலுத்துதல் ஒரு பொதுவான பந்தம்
 2. இயேசுவின் ஆவியை நீங்கள் பெற்றிருக்கிறீர்களா?
 3. மெதுவான நுகம்
 4. ஆவிக்குரிய ஜீவியம்

 1. காலத்திற்கேற்ற சுற்றித்திரியும் பிரயாண ஆசை
 2. தேவனுடைய சர்வாயுதவர்க்கம்
 3. எல்லா கிறிஸ்தவர்களுக்கும் சத்தியத்தைக் கொடுப்பது - எப்போது?

 1. ஜீவனுக்கான உடன்படிக்கை
 2. தட்ப வெப்ப நிலை
 3. பரிசுத்தமாக்கப்படுதலின் இரண்டு பகுதிகள்

 1. தேவனும் கிறிஸ்துவும் எல்லாவற்றிலும் முதன்மையானவர்கள்
 2. வார்த்தைகளுக்கு அர்த்தம் உண்டு

 1. ஞாபகார்த்த காலத்துக்கான சிந்தனைகள்
 2. புறம்பான இருளுக்குள்ளாக அலைந்து திரிதல்
 3. திருமண உறவில் மகிழ்ச்சியாயிருப்பதற்குரிய உதவிகள்

 1. சட்ட வாக்கியம் - 2020
 2. 2020-ம் வருஷத்தின் காலை தீர்மானம் 
 3. சுயாதீனப் பிரமாணமாகிய பூரணப் பிரமாணம்