உமது வெளிச்சத்தையும், உமது சத்தியத்தையும் அனுப்பியருளும் அவைகள் என்னை நடத்தும். சங்கீதம் 43: 3

Latest Magazines - Bible Standard India.

 1. தேவனுடைய ஜனங்களின் சுதந்தரம்
 2. நீதி
 3. கர்த்தருக்கு நன்றி செலுத்துதல்
 4. கர்த்தருடைய அலுவல்
 5. வேதாகம கேள்வி பதில்

 1. தேவனையும் இயேசுவையும் அவர்களுடைய ஊழியக்காரர்களையும் ஏற்றுக்கொள்ளுதல் 
 2. தேவனுடைய மன்னிப்பின் ஆசீர்வாதம்
 3. செம்மறியாடு வகுப்பாரிலுள்ள சில வித்தியாசங்கள் 

 1. சுறுசுறுப்பாயிருத்தல் 
 2. கர்த்தருடைய இரத்தினங்கள் 
 3. ஓர் உண்மையான கிறிஸ்தவனாக ஆவது எப்படி?

 1. ஞானத்திற்கான தேடலும் அதன் பலன்களும்
 2. நம்முடைய தலைமைத்துவம் பற்றிய முக்கியமான கருத்துக்கள்
 3. சகோ. ஸ்நைடர் அவர்களிடமிருந்து வந்த கடிதம் 
 4. யுகமாறுதலில் நம்முடைய இயக்கம் பற்றிய ஆர்வத்தைத் தூண்டுகிற கேள்விகள்  
 5. ஓர் ஆயிரம் வருடங்கள்! பூமியின்மீது வரும் மகிமை! 

 1. தேவனுடைய சந்நிதானத்திலே மாசற்றவர்களாயிருத்தல்
 2. கிறிஸ்தவனுடைய பலத்த அரண்

 1. துக்கம் நிறைந்த மனுஷன்
 2. நீ கர்த்தருடன் போஜனம் பண்ணிக் கொண்டிருக்கிறாயா?
 3. இயேசு மனிதனாவதற்கு முன்பிருந்த ஜீவியத்தைப் பற்றிய அவருடைய அறிவு 
 4. இவைகளில் பாதியாகிலும் எனக்கு அறிவிக்கப்படவில்லை 

 1. 2018 சட்ட வாக்கியம்
 2. பண்டிகையை ஆசரிக்கக்கடவோம்
 3. மனுக்குலத்தாருக்கு வந்துக்கொண்டிருக்கும் ஆசீர்வாதங்கள்