உமது வெளிச்சத்தையும், உமது சத்தியத்தையும் அனுப்பியருளும் அவைகள் என்னை நடத்தும். சங்கீதம் 43: 3

Latest Magazines - Bible Standard India.

 1. ஆத்துமா என்றால் என்ன?

 1. எப்படி? ஏன்? கிறிஸ்துவானவர் சிலுவையில் அறையப்பட்டார்?
 2. நமது வருடாந்திர பஸ்கா
 3. அறிவிப்பு

 1. மரித்தோரின் உயிர்த்தெழுதல்

 1. ஜீவனைத்தருகிற ஒரு  இரட்சகர்
 2. உங்களுக்கு இருக்கிறவைகள் போதுமென்று எண்ணுங்கள்
 3. இஸ்ரவேலும் யாக்கோபின் இக்கட்டும்
 4. சோதோமின் அழிவு
 5. பரிசுத்த பெரும்பாதை

 1. ஆவி மார்க்கம் என்பது பிசாசின் மார்க்கமே

 1. நரகத்தில் ஐசுவரியவான் - அவன் எப்பொழுதாவது திரும்ப வருவானா?

 1. 2010 - சட்ட வாக்கியம்
 2. மாபெரும் மறுதலிப்பு
 3. மேசியா - தேவனுடைய தாசன்
 4. வானவில் வாக்குறுதி
 5. அறிவிப்பு

 1. பன்னிரண்டு நட்சத்திரங்கள்
 2. மிலேத்துவில் பவுல்
 3. அர்ப்பணிக்கப்பட்ட பலி
 4. எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக தேவனுடைய வீடு
 5. பேழை உருவாகிக்கொண்டிருந்த போது
 6. வேதாகம கேள்வி பதில்கள்
 7. யூபிலியை அறிவிக்கும் எக்காளத்தை ஊதுதல்

 1. இக்கட்டு காலத்தில் பாதுகாப்பு
 2. மேசியா தேவனுடைய தாசன்
 3. பாதாளம் வேதனை படுத்துவதற்குரிய இடம் அல்ல
 4. ஓர் கிறிஸ்தவ வீடு
 5. தேவ புத்திரர் மனுஷ குமாரத்திகள்
 6. கன்வென்ஷன் அழைப்பு

 1. இயேசுவினுடைய மாம்சமும் இரத்தமும்
 2. சிந்தித்து பார்
 3. தேவனுடைய கட்டளைகளை பின்பற்றுங்கள்
 4. மேசியா தேவனுடைய தாசன்
 5. துக்கமும் புலம்பலும் ஆரம்பமாயிற்று