உமது வெளிச்சத்தையும், உமது சத்தியத்தையும் அனுப்பியருளும் அவைகள் என்னை நடத்தும். சங்கீதம் 43: 3

Latest Magazines - Bible Standard India.

 1. 2013 - ஆம் ஆண்டிற்கான சட்ட வாக்கியம்
 2. பார்வையற்ற பர்திமேயு கண்டது என்ன?
 3. நான் அபிஷேகம் பண்ணினவர்களைத் தொடாதிருங்கள்

 1. மரித்தோரின் உயிர்த்தெழுதலே நமது ஒரே நம்பிக்கை
 2. மனிதனின் நித்திய முடிவு
 3. எது சத்தியம்?

 1. ஒய்வு நாள்

 1. கனத்திற்குரிய ஊழியம்
 2. நமக்கு வேண்டியவைகளையெல்லாம் தேவன் கொடுக்கிறார்
 3. ஞானமும் அதினால் வரும் வருத்தமும்
 4. கிறிஸ்துவின் சாயலில் வளர்ச்சியடைதல்
 5. துண்டுப்பிரதிகள் சம்பந்தமாக

 1. நோவாவின் பேழை
 2. மாபெரும் ஜலப்பிரளயம்
 3. ஜலப்பிரளயம் உலகளாவியதா?
 4. ஆதி 6:19, 20 வசனங்களை 7: 2, 3 வசனங்களோடு இசைவு படுத்துதல்
 5. பேழை தயாரிப்பில் நோவாவின் நோக்கம்
 6. தேவன் முன்பாக நோவாவின் நிலை

 1. பேலிக்ஸ்க்கு முன்பாக அப்போஸ்தலர் பவுல்
 2. கிறிஸ்துவின் இரண்டாம் வருகை
 3. நித்திய ஜீவ வசனங்கள் உம்மிடத்தில் உண்டே
 4. பொருளாதாரம், சபை மார்க்கம் மற்றும் சமுதாயம் அசைக்கப்படுதல்

 1. யேகோவாவின் தன்மைகளும் குணவிஷேடங்களும்
 2. மனமேட்டிமை
 3. ஜலப்பிரளயத்தில் தெய்வீக நீதி
 4. ஆலயம் பிரதிஷ்டை செய்யப்பட்டது
 5. நெப்போலியன்
 6. என் நரை மயிரை...... ஷியோலில் இறங்கப்பண்ணுவீர்கள்

 1. ஜீவனும் அழியாமையும்

 1. அதின் வழியாய்ப் போகாதே
 2. நெப்போலியன்
 3. இஸ்ரவேலும் யாக்கோபின் இக்கட்டும்
 4. சாலமோன் கட்டிய ஆலயம்
 5. வேதாகம வினா பெட்டி
 6. யாக்கோபின் ஏணி சொப்பனம்

 1. யூதர்களின் நம்பிக்கைகளும் எதிர்காலப் பலன்களும்