உமது வெளிச்சத்தையும், உமது சத்தியத்தையும் அனுப்பியருளும் அவைகள் என்னை நடத்தும். சங்கீதம் 43: 3

Latest Magazines - Bible Standard India.

 1. மெய்யான கிறிஸ்தவன் எப்படிப்பட்டவன்
 2. யோசியா – இளம் வயது ராஜா

 1. உங்கள் பாவங்களை மறைக்காது அறிக்கை செய்து விட்டுவிடுங்கள்
 2. கேள்வி-பதில்

 1. நீதிமானாக்கப்படுதல்
 2. கேள்வி-பதில்

 1. வந்துகொண்டிருக்கும் புதிய யுகம்
 2. கர்த்தருக்குக் காத்திருத்தல்

 1. மரித்தோர் எங்கே?
  • நமது அன்பர்கள், நமது அயலகத்தார்: நல்லார், பொல்லார், உயர்ந்தோர், தாழ்ந்தோர் முதலானோர் எங்கே இருக்கிறார்கள்?

 1. குழந்தைகள் நித்திய வேதனையிலிருந்து இரட்சிக்கப்படுகிறார்கள்
 2. நான் குருடனாயிருந்தேன் இப்பொழுது காண்கிறேன்

 1. உறைந்தமழை (பனி) மற்றும் கல்மழையின் அதிசயங்கள்

 1. ஒரு மாபெரும் மனிதர் மரிக்கும் வேளையில் அளித்த செய்தி
 2. யாக்கோபின் இக்கட்டுக் காலம்
 3. அறிவிப்பு

 1. நரகம் என்பது நித்திய வேதனை அல்ல!

 1. இஸ்ரவேலர் திரும்பச் சேர்க்கப்படுதல்
 2. ஆயிர வருஷமும் பூமியில் வரப்போகிற ராஜ்யமும்