உமது வெளிச்சத்தையும், உமது சத்தியத்தையும் அனுப்பியருளும் அவைகள் என்னை நடத்தும். சங்கீதம் 43: 3

Latest Magazines - Bible Standard India.

 1. தெய்வீக ஆசீர்வாதமான விடுமுறைக்காலம்
 2. மிகுந்த சந்தோஷத்தை உண்டாக்கும் நற்செய்தி 
 3. ஆண்டின் முடிவில் தற்பரிசோதனை 
 4. நீங்கள் பரிசுத்தமாயிருங்கள் 
 5. மனிதர்கள் மத்தியில் அந்த வார்த்தை 

 1. பூமியினுடைய தற்போதைய நிலைமை தற்காலிகமானது 
 2. உபத்திரவத்தில் நாம் மேன்மைபாராட்ட முடியுமா?
 3. அரியேலுக்கு ஐயோ
 4. அன்பு - ஒர் வேறுபாட்டை உண்டாக்குகிறது. 

 1. யேகோவாவினுடைய இரட்சிப்பின் இரண்டு நாட்கள்
 2. முடிவுகள் எடுப்பதில் தேவனுடைய சித்தத்தை நான் எப்படி தீர்மானம் செய்கிறேன்?
 3. தேவனுடைய ஊழியக்கார்களுக்கான அறிவுரைகள் 

 1. தேவனுடைய மகிமையான ஆலயம்
 2. உறுதியாக நிலைத்திருப்பதிலிருந்து - விலகி விழுந்து போகுதல் 
 3. கர்த்தருடைய கிருபையில் நிலைத்திருப்பது - நிபந்தனைக்குட்பட்டது
 4. பைபிள் ஸ்டாண்டர்ட் மினிஸ்ட்ரீஸ் - LHMM
 5. புறஜாதிகளிலிருந்து உடன் சுதந்தரவாளிகள் 

 1. வழக்காடுதல்
 2. ஒருவன் தன்னையே ஒப்புக்கொடுப்பதே - புத்தியுள்ள ஆராதனை
 3. இந்த உலகத்தின் அதிபதி
 4. தேவனால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட பத்திரம்

 1. 2019 - சட்ட வாக்கியம்..
 2. வருகிறதான ஞாபகார்த்த இராப்போஜனம் 
 3. பெந்தெகொஸ்தே பிரசங்கம் 

 1. தேவனுடைய ஜனங்களின் சுதந்தரம்
 2. நீதி
 3. கர்த்தருக்கு நன்றி செலுத்துதல்
 4. கர்த்தருடைய அலுவல்
 5. வேதாகம கேள்வி பதில்

 1. தேவனையும் இயேசுவையும் அவர்களுடைய ஊழியக்காரர்களையும் ஏற்றுக்கொள்ளுதல் 
 2. தேவனுடைய மன்னிப்பின் ஆசீர்வாதம்
 3. செம்மறியாடு வகுப்பாரிலுள்ள சில வித்தியாசங்கள் 

 1. சுறுசுறுப்பாயிருத்தல் 
 2. கர்த்தருடைய இரத்தினங்கள் 
 3. ஓர் உண்மையான கிறிஸ்தவனாக ஆவது எப்படி?

 1. ஞானத்திற்கான தேடலும் அதன் பலன்களும்
 2. நம்முடைய தலைமைத்துவம் பற்றிய முக்கியமான கருத்துக்கள்
 3. சகோ. ஸ்நைடர் அவர்களிடமிருந்து வந்த கடிதம் 
 4. யுகமாறுதலில் நம்முடைய இயக்கம் பற்றிய ஆர்வத்தைத் தூண்டுகிற கேள்விகள்  
 5. ஓர் ஆயிரம் வருடங்கள்! பூமியின்மீது வரும் மகிமை!