உமது வெளிச்சத்தையும், உமது சத்தியத்தையும் அனுப்பியருளும் அவைகள் என்னை நடத்தும். சங்கீதம் 43: 3

Latest Magazines - Bible Standard India.

 1. ஆறுதல்-தேறுதல்
 2. மூன்று பெரிய உடன்படிக்கைகள் 
 3. வேதாகமம் பேசுகிறது
 4. வேதாகம கேள்வி

 1. சட்ட வாக்கியம் – 2023
 2. விசுவாசத்தின் அவசியமும் அதன் விரும்பத்தக்க தன்மையும்
 3. எளிய மொழியில் வேதாகமம் பேசுகிறது – அறிமுகம்
 4.  வேதாகமம் பேசுகிறது
 5. புது வருடத்திற்கான சிந்தனைகள்

 1. கிறிஸ்தவனுடைய யுத்தம்
 2. உயிர்த்தெழுதலின் பல்வேறு வகைகள்
 3. அனுபவங்கள்

 1. கடினத்தன்மையை சகித்தல்
 2. ஒரு வேதவாக்கியம் – இரண்டு பொருத்தங்கள் – ஒரு மாறுதலடைந்த நோக்கம்
 3. தேவனுடைய தெரிந்தெடுப்பு வேலை அபிவிருத்தியடைந்து வருகிறது
 4. வேத வாக்கியத்தை படிப்பதின் மதிப்பு
 5. பூமி மறுசீரமைக்கப்பட்டு, பூரணப்படுத்தப்பட்டு முழுமையடையும்

 1. நமது புரிந்து கொள்ளுதலை முன்னேற்றமடையச் செய்தல்
 2. தேவனுடைய பரிபாலனங்களும் நம்முடைய சாட்சியும்
 3. புதிய வானங்களும் புதிய பூமியும்

 1. விசுவாச உண்மைத்துவமுள்ளவர்கள் அங்கீகரிக்கப்பட்டு பரீட்சிக்கப்படுகிறார்கள்
 2. கிறிஸ்தவ போர்வீரர்கள்
 3. கத்தோலிக்கர், போராடுபவர், வெற்றிபெறுதல்

 1. வானத்திலிருந்து இறங்கின அப்பம்
 2. பகிர்ந்து கொடுக்க மறவாதிருங்கள்
 3. பகுத்தாராயும் சிலாக்கியத்தை புரிந்து கொள்ளுதல்
 4. தகுதியானதும் தகுதியற்றதுமான இலட்சியங்கள்

 1. கர்த்தரில் பலப்படுங்கள்
 2. மாட்டேன் என்று மறுப்பு கூறிய ஏழு வலிமையான குணப்பாத்திரங்கள்
 3. கடந்த ஆண்டின் பிரதிபலிப்புகள்

 1. இஸ்ரயேலும் அதன் சரித்திரப்பூர்வமான உரிமைகளும்
 2. போதிப்பதற்குரிய மூப்பருடைய தகுதிகள்
 3. தேவனுடைய மகாபெரிய ஓய்வுநாள்

 1. தேவன் அவர்களுடைய ஞாபகார்த்தத்தை ஆசீர்வதிப்பாராக
 2. ஜீவ பலிகள்
 3. கிறிஸ்தவ வளர்ச்சியில் சில படிகள்
 4. சுயாதீனத்தின் பூரணப் பிரமாணம்
 5. பிளவுண்ட மலை