உமது வெளிச்சத்தையும், உமது சத்தியத்தையும் அனுப்பியருளும் அவைகள் என்னை நடத்தும். சங்கீதம் 43: 3

Our Lord’s Memorial

  • Mar 25, 2021

We announce that Our Lord's Memorial for this year will be on 25-March-2021 after 06.00PM

2021 – ஆம் ஆண்டிற்கான நமது கர்த்தருடைய ஞாபகார்த்த பஸ்கா மார்ச் 25 – ஆம் தேதி வியாழ கிழமை மாலை 6:00 மணிக்கு மேல் என்பதை அறிவிக்கிறோம்.