உமது வெளிச்சத்தையும், உமது சத்தியத்தையும் அனுப்பியருளும் அவைகள் என்னை நடத்தும். சங்கீதம் 43: 3

Kerala Convention

  • May 11, 2019 to May 12, 2019
  • Thottakad Ecclesia Hall

Kerala Convention 

11th & 12th May 2019