உமது வெளிச்சத்தையும், உமது சத்தியத்தையும் அனுப்பியருளும் அவைகள் என்னை நடத்தும். சங்கீதம் 43: 3

Nazareth General Convention

  • Oct 26, 2018 to Oct 28, 2018
  • Nazareth, Tamil Nadu, India

Nazareth General Convention will be held at Nazareth on October 26, 27, 28