உமது வெளிச்சத்தையும், உமது சத்தியத்தையும் அனுப்பியருளும் அவைகள் என்னை நடத்தும். சங்கீதம் 43: 3

Passover

  • Apr 5, 2020

We announce that Our Lord's Memorial for this year will be on 05-April-20120 after 06.00PM

2020 – ஆம் ஆண்டிற்கான நமது கர்த்தருடைய ஞாபகார்த்த பஸ்கா ஏப்ரல் 5 – ஆம் தேதி ஞாயிற்று கிழமை மாலை 6:00 மணிக்கு மேல் என்பதை அறிவிக்கிறோம்.