உமது வெளிச்சத்தையும், உமது சத்தியத்தையும் அனுப்பியருளும் அவைகள் என்னை நடத்தும். சங்கீதம் 43: 3

Latest Magazines - Bible Standard India.

  1. இயேசுவினுடைய மாம்சமும் இரத்தமும்
  2. சிந்தித்து பார்
  3. தேவனுடைய கட்டளைகளை பின்பற்றுங்கள்
  4. மேசியா தேவனுடைய தாசன்
  5. துக்கமும் புலம்பலும் ஆரம்பமாயிற்று