உமது வெளிச்சத்தையும், உமது சத்தியத்தையும் அனுப்பியருளும் அவைகள் என்னை நடத்தும். சங்கீதம் 43: 3

Kerala Convention

  • May 12, 2018 to May 13, 2018
  • Thottakad Ecclesia Hall

Kerala Convention 

12th & 13th May 2018