உமது வெளிச்சத்தையும், உமது சத்தியத்தையும் அனுப்பியருளும் அவைகள் என்னை நடத்தும். சங்கீதம் 43: 3

Kerala Convention

  • Nov 11, 2017 to Nov 12, 2017
  • Kerala

Kerala Convention will held at Thottakad Ecclesia Hall on November 11, 12