உமது வெளிச்சத்தையும், உமது சத்தியத்தையும் அனுப்பியருளும் அவைகள் என்னை நடத்தும். சங்கீதம் 43: 3

Trichy Convention

  • May 13, 2017 to May 14, 2017
  • Trichy

Trichy convention will be held at Golden Rock