உமது வெளிச்சத்தையும், உமது சத்தியத்தையும் அனுப்பியருளும் அவைகள் என்னை நடத்தும். சங்கீதம் 43: 3

Passover

  • Apr 9, 2017

We announce that Our Lord's Memorial for this year will be on 9-April-2017 after 06.00PM